คำที่ใช้อักษร ญ เป็นตัวสะกด

 • หมวด ก.

  • กาญจนา กาญจน์ กัญ กัญจน์ กัญชา กัญชง กัญชลี กัญญา กัญจุก กาลัญญุตา กาลัญญู กุญชร กุญแจ โกญจนาท โกญจา โกญจนะ

 • หมวด ข.

  • ขวัญ เข็ญ ของขวัญ เข็ญใจ ขู่เข็ญ ขวัญตา ขวัญหนีดีฝ่อ ขวัญอ่อน ขวัญข้าว

 • หมวด ค.

  • ครวญ ครวญคราง คราญ ควาญช้าง

 • หมวด จ.

  • จรูญ จรัญ จัญไร

 • หมวด ช.

  • ชาญ ชำนาญ เชี่ยวชาญ ชำนัญ เชิญ

 • หมวด ท.

  • เทวัญ เทอญ

 • หมวด ธ.

  • ธัญ ธัญพืช ธัญญะ ธัญญาหาร ธัญมาส ธัญดัจ ธัญญลักษณ์ ธัญญู ธัญโกศ ธัญเขต ธัญชาติ ธัญเบญจก ธรรมนูญ

 • หมวด บ.

  • เบญจะ เบญจา เบญจขันธ์ เบญจเพส เบญจมาศ เบญจรงค์ เบญจศีล เบญจธรรม เบญจางค์ เบญจกัลยาณี เบญจกูล เบญจดุริยางค์ บุญ บุญเขต บุญธรรม บุญฤทธิ์ บุญญาธิการ เบญจวรรณ บัญชี บัญญัติ บัญญัติไตรยางศ์ บัญจรงค์ บังเอิญ บังจก บัญชร บัญชา บำนาญ

 • หมวด ป.

  • เปรียญ ปัญจขันธ์ ปัญญา ปัญจวัคคีย์ ปัญจพร ปัญจวีสติ ปัญญาชน ปัญญาวิมุติ ปริญญา ปัญญาส ปัญหา ปัญญัติ ปัญจะ ปัญจนที ปัญจก ปัญจสาขา ปริภุญช์ ประจัญบาน

 • หมวด ผ.

  • ผลาญ เผชิญ เผอิญ ผจญ ผจัญ ผจญภัย

 • หมวด พ.

  • พยัญชนะ เพ็ญ เพ็จ พัญจก พัญจน์ พิสัญญี

 • หมวด ภ.

  • ภัญชะ ภุญชะ

 • หมวด ม.

  • มัญจา มัญจกะ มัญชุ มัญชุสา มัญเชียร มนูญ มนุญ มอญ

 • หมวด ย.

  • ยัญ ยัญญะ ยัญกรรม ยัญพิธี ยัญญงค์ ญัญญังค์

 • หมวด ร.

  • รัญจวน รัญญา รัญชิดา รามัญ รำคาญ รำบาญ ราญ ราญรอน

 • หมวด ล.

  • ลัญจ์ ลัญจกร ลำเค็ญ ลำเข็ญ ลำเพ็ญ

 • หมวด ว.

  • วทัญญุตา วรัญญู วลัญชน์ วลัญช์ วิญญาณ วิญญาณ์ วิญญู วิสัญญี วิลัญชะ

 • หมวด ส.

  • สรรเพชญ สมัญญา สรภัญญะ สราญ สูญ สัญญา สำราญ สามัญ สัญญาณ สัญจาระ สัญชาตญาณ สัญลักษณ์ สรเสริญ สรรเสริญ สัญจร สัญชาติ สัญญา สัญญี สัญประกาศ สะคราญ สัญนิยม สัญโฌชน์ สายสิญจน์ สัญญาบัตร สัญฌา

 • หมวด อ.

  • อัญชัน อัญญะ อัญประกาศ อัญมณี อาสิญจ์ สายสิญจน์ อัญชลี อัญชุลี อรัญ อรัญญิก อนัญคติ อัญเชิญ อัญรูป อภัญญา อัญมณี อัญญาโกณฑัญญะ อัญญา อภิญญา อภิญญาณ อรัญวาส อรัญวาสี อวิญญู อรัญประเทศ อสัญญี