คำที่ใช้อักษร จ เป็นตัวสะกด

 • หมวด ก.

  • เก่งกาจ เกียจคร้าน กิจการ กิจจะ

 • หมวด ข.

  • เขบ็จ ขบวน

 • หมวด ฉ.

  • ฉกาจ

 • หมวด ด.

  • ดุจ

 • หมวด ต.

  • ตำรวจ ตรวจ ตรวจการณ์ ตรวจการ ตรวจตรา

 • หมวด ท.

  • เท็จ ทุจริต

 • หมวด ธ.

  • ธุรกิจ

 • หมวด บ.

  • บำเหน็จ เบ็ดเสร็จ

 • หมวด ป.

  • ปัจจัย ปัจจามิตร ปัจจุสมัย ปัจเจก ปัจฉา ปัจฉิม ปัจฉิมลิขิต ปัจนึก ปัจยาการ ปัจจุบัน ปัจจุคมน์ ปัจจัตตะ ปัจจันตคาม ปีศาจ ประดุจ ประพจน์ ปัจฉิมยาม ปัจฉิมชน ปัจฉิมภาค ปัจนึก ปัจยาการ ปัจฉิมทิศ ปัจฉิมวัย ปัจเวกขณ์ ปัจฉิมวาจา

 • หมวด ผ.

  • เผด็จ

 • หมวด พ.

  • พิสูจน์ พจน์ พหุพจน์ พหูพจน์ พินิจ พจนา พจนีย์ พจนารถ พจนานุกรม พจมาน

 • หมวด ม.

  • มิจฉา มิจฉาชีพ มิจฉาจาร มิจฉาทิฐิ มัจฉะ มัจฉา มัจฉาชาติ

 • หมวด ร.

  • รจนา รจเรข รจเลข ระเห็จ รังเกียจ

 • หมวด ส.

  • สัจ สัจจะ สัจนิยม สัจธรรม สัจพจน์ สุจริต สำรวจ สมุจจัย สมุจเฉท สมเด็จ สมเสร็จ เสร็จ สำเร็จ เสด็จ โสรจ สงโกจ สบจ

 • หมวด อ.

  • อาจ อาจหาญ อาจอง อัจจัย อัจกลับ อัจนา อัจฉริยะ อัจจิ อัจจิมา อัจจุตะ อัจเจกะ อัจฉรา อัจฉริยภาพ อัจฉริยลักษณ์ อัจฉริยบุคคล อำนาจ