ไขความลับของมันหมู

ผู้เขียน

ชลธร เหมทานนท์

เอกสารที่มา

หมอชาวบ้าน 40, 476 (ธ.ค. 2561) 15-17

หัวข้อ:

กรดไขมัน. กรดไขมันไม่อิ่มตัว. กรดไขมันอิ่มตัว.

บทคัดย่อ

ในอาหารที่มีไขมันชนิดต่างๆ ประกอบด้วยกรดไขมัน 3 ชนิด คือ กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ซึ่งน้ำมันหมู มีกรดไขมันอิ่มตัวประมาณร้อยละ 30-40 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ร้อยละ 45-55 และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนประมาณร้อยละ 10-20 ปริมาณและความถี่ของการบริโภคน้ำมันหมูจะส่งผลต่อสุขภาพ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคมะเร็ง น้ำมันหมูเหมาะสำหรับปรุงอาหารประเภทผัด ไม่เหมาะกับการทอดที่ใช้เวลานานๆ ทั้งนี้ควรบริโภคไขมันในปริมาณที่ไม่มากเกินไปและออกกำลังกาย จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆได้