ผลกระทบของอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพ (สี, ดัชนีการกระจายตัวของโปรตีนและความคงตัว) ของแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม = Effect of drying temperature on quality (Color, protein dispersibility index and stability) of full fat soy flour

ผู้เขียน

เผด็จศักดิ์ จำปา

เอกสารที่มา

วิทยานิพนธ์. (2539) 132 หน้า

หัวข้อ:

The objective of this research is to study the effect of the processing temperature on qualities of full fat soy flour(FFSF). the properties of interest are color, protein dispersibility indexand suspension stability. mathematical model was developed for th perdiction of full fat soy flour qualities as effected by processing condition.

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษาถึงผลกระทบของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลง ดัชนีการกระจายตัวของโปรตีน สีและความคงตัวของแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม แล้วสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยติดตามจากผลกระทบของอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเมล็ดถั่วเหลืองที่เปลี่ยนแปลงไป และนำแบบจำลองที่ได้ไปทำนายผลเชิงคุณภาพในการผลิตแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็มของโรงงานบริษัทดอยคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย