"บ้านผลไม้" ธุรกิจแปรรูปผลไม้ 15 ปี ที่ จ.เชียงราย

ผู้เขียน

กนกพร หมีทอง

เอกสารที่มา

เส้นทางเศรษฐี 23, 425 (ก.พ. 2561) 34-35

หัวข้อ:

ผลไม้แปรรูป -- เชียงราย. ผลไม้แปรรูป -- การตลาด.

บทคัดย่อ

"บ้านผลไม้" เป็นธุรกิจแปรรูปผลไม้ ในตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายที่เน้นแปรรูปผัก-ผลไม้ ที่มีในท้องถิ่น โดยนำมาผ่านกรรมวิธีการแปรรูปที่ถูกสุขลักษณะ ไม่แต่งกลิ่น ไม่แต่งสี ไม่เติมน้ำตาลหรือเติมในปริมาณน้อยที่สุด เมื่อรับประทานจะได้กลิ่น