มทร.ศรีวิชัย แปรรูปหอยตลับ เพิ่มมูลค่า สร้างสินค้าให้ชุมชน

ผู้เขียน

อุทัยวรรณ ชาลีผล

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 104-105

หัวข้อ:

หอย. การแปรรูปสัตว์น้ำ.

บทคัดย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ทำวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้าน ในเขตลุ่มน้ำปะเหลียน เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหาร โดยได้พัฒนาสูตรหอยตลับปรุงรส 3 รสชาติ คือ รสสมุนไพร รสน้ำจิ้มซีฟู้ด และรส 3 รส พบว่าหอยตลับปรุงรส 3 รสเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด ด้วยสูตรที่พัฒนาจากน้ำปรุงรสซึ่งประกอบด้วยน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลทราย น้ำปลาและน้ำมะขามเปียก ซึ่งผลการวิจัยได้นำลงสู่กลุ่มแปรรูปหอยตลับบ้านแหลม ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้ชุมชนผลิตหอยปรุงรสที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้มากขึ้น นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยตลับดอง ปลาหลังเขียวเค็มด้วย