มาตรฐานความปลอดภัย : เส้นทางอาหารไทยสู่ครัวโลก

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการ

เอกสารที่มา

NFI QUARTERLY ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) หน้า. 50-53

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ผู้ประกอบการไทยซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในประเทศ และผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายสำคัญของโลก โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME จะต้องปรับตัวพัฒนาคุณภาพการผลิตให้ก้าวตามทันมาตรฐานอาหารของนานาชาติในระดับสากล ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การการค้าโลก และองค์การด้านอาหารระหว่างประเทศ สำหรับระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่สำคัญ และประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ ได้แก่ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) , การวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในผลิตภัณฑ์อาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP), มาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษสำหรับผู้ผลิตอาหาร (British Retail Consortium Standard-Food : BRC), มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (International Food Standard : IFS), มาตรฐานคุณภาพอาหารปลอดภัย (Safe Quality Food : SQF), ฮาลาล (HALAL), ระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000 : Requirements for a Food Safety Management System) และระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000