มหันตภัยสาร BPA ในภาชนะบรรจุอาหาร

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการ

เอกสารที่มา

NFI QUARTERLY ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2552) หน้า 122-125

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการตื่นตัวและให้ความสำคัญต่ออันตรายของบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติกที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตรายที่ชื่อ บีพีเอ (Bisphenol A : BPA) โดยผลการศึกษาพบว่าบีพีเอมีผลทำลายยีนในสัตว์ทดลอง และส่งผลต่ออัตราการรอดของตัวอ่อนทารกในครรภ์มารดาตลอดจนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้สารบีพีเอถูกนำมาใช้ผลิตพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate Plastic) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตขวดนมสำหรับเด็ก ขวดน้ำดื่ม อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การแพทย์หลายชนิด หลายประเทศจึงมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมปริมาณสารปนเปื้อน หรือการประกาศเป็นกฎหมายห้ามใช้สารดังกล่าวในการผลิตภาชนะสำหรับเด็กในบางประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักต่อพิษของสารบีพีเอ แต่ก็มีการเรียกร้องจากผู้บริโภคที่ต้องการทราบว่าภาชนะบรรจุอาหารชนิดใดบ้างที่อาจเสี่ยงต่อการได้รับสารอันตรายดังกล่าว