ศิริราช ผลิตนมไก่ครั้งแรกของโลก

ผู้เขียน

ไม่ระบุ

เอกสารที่มา

วารสารสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ว/ด/ป ก.ค.-ก.ย. 50 หน้า 35-38

หัวข้อ:

นมจากเนื้อไก่

บทคัดย่อ

ไม่มี