ทุบทิ้ง ตู้น้ำเย็นทำเด็กไทย IQ ต่ำ

ผู้เขียน

รัตนา พงษ์วานิชอนันต์

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ ปีที่ 13 ฉบับที่ 79 ว/ด/ป 2550 หน้า 24-35

หัวข้อ:

ตู้น้ำเย็น--ตะกั่วเป็นพิษ

บทคัดย่อ

ไม่มี