การค้นคิดประดิษฐ์ข้าว Ultra Rice ของสหรัฐฯ

ผู้เขียน

ไม่ระบุ

เอกสารที่มา

ผู้ส่งออก ปีที่ 24 ฉบับที่ 556 ว/ด/ป ต.ค. 2553 หน้า 101-102

หัวข้อ:

ข้าวอัลตราไรซ์

บทคัดย่อ

ไม่มี