เครื่องวิเคราะห์ความบริบูรณ์ของทุเรียนใช้ตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียนสู่การมีรายได้ที่มั่นคง

ผู้เขียน

พัฒนา นรมาศ

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 30, 676 (ส.ค. 2561) 60-61

หัวข้อ:

ทุเรียน. เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม.

บทคัดย่อ

เครื่องวิเคราะห์ความบริบูรณ์ของทุเรียน เป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เป็นการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความยาวคลื่น 700 - 2,500 นาโนเมตร สามารถใช้ประโยชน์ของการเกิดอันตรกิริยาย่าน (Near Infrared Spectroscopy : NIR) กับองค์ประกอบภายในตัวอย่าง เพื่อการวิเคราะห์คุณภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ไม่แตกต่างจากค่าที่วิเคราะห์ด้วยวิธีการอบ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และไม่ทำลายตัวอย่างผลผลิต สามารถพกพาเพราะมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย แบตเตอรี่ใช้งานนาน 8 ชม. วิธีการวัดโดยนำหัววัดไปแนบหรือจ่อให้สัมผัสที่เปลือกทุเรียน กดปุ่มให้เครื่องวัดสแกนจะมีลำแสงผ่านออกมาจากหัววัดไปยังผิวทุเรียน และแสดงผลบนหน้าจอภายใน 3 วินาที จะเป็นค่าปริมาณเนื้อแห้ง (%) ซึ่งเป็นดัชนีบ่งบอกถึงความบริบูรณ์ของผล เหมาะกับการตรวจวัดผลทุเรียนที่ตัดลงมาจากต้นใหม่ๆ หากเป็นทุเรียนอ่อนหรือมีความบริบูรณ์ของทุเรียนไม่เหมาะสมหรือคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานไม่ควรบริโภคหรือส่งออก