บล็อกก่อสร้างมวลเบาจากต้นกัญชง มทร.ธัญบุรี

ผู้เขียน

ชลธิชา ศรีอุบล

เอกสารที่มา

เทคโนโลยีชาวบ้าน 31, 685 (ธ.ค. 2561) 80-81

หัวข้อ:

วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง. กัญชง.

บทคัดย่อ

เฮม-ไบโอ-บล็อก เป็นบล็อกก่อสร้างชีวภาพมวลเบาจากต้นกัญชง ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีน้ำหนักเบากว่าบล็อกก่อสร้างทั่วไป ใช้เป็นวัสดุฉนวนความร้อนและฉนวนกันเสียง ในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน ตลอดจนที่พักอาศัยทั่วไปได้ โดยมีมาตรฐานของมอก. ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป