การจำลองการกระจายอุณหภูมิในตู้นึ่งโดยใช้ลมร้อนด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ = Simulation of temperature distibution in steaming box by using hot-air with computational fluid dynamics method

ผู้เขียน

ธัชญ์นนท์ ผ่องศรี

เอกสารที่มา

วิทยานิพนธ์. (2554) 73 หน้า

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

ในกระบวนการผลิตไก่สุกนึ่งในระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับกระบวนการผลิตคือตู้นึ่ง ซึ่งพบปัญหาหลักคือการกระจายอุณหภูมิภายในตู้นึ่งไม่สม่ำเสมอ อันเนื่องมาจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมของตู้นึ่งเอง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรากฎการณ์และกลไกการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นภายในตู้นึ่ง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสค์เพื่อศึกษาปรากฎการณ์และกลไกการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นภายในตู้นึ่ง โดยมุ่งเน้นการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ และใช้ลมร้อนเป็นของไหลทดสอบ โยขนาดของตู้นึ่งที่ศึกษามีความกว้าง 1.1 เมตร ยาว 1.5 เมตร สูง 1.8 เมตร และมีพัดลมอยู่บริเวณด้านบนของตู้ ภายในตู้มีท่อไอน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.08 เซนติเมตร ซึ่งประกอบด้วยรูปล่อยไอน้ำจำนวน 70 รู แต่ละรูมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร จากนั้นจึงทำการจำลองเพื่อศึกษาผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูปล่อยไอน้ำ (3 ถึง 7 มิลลิเมตร) และความเร็วของลมร้อน (50 ถึง 90 เมตร/วินาที) ที่มีต่อการกระจายอุณหภูมิในตู้นึ่ง จากผลการจำลองพบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูปล่อยไอน้ำที่ 3 มิลลิเมตร และความเร็วของลมร้อนที่ 50 เมตร/วินาที ให้ลักษณะการกระจายอุณหภูมิที่ดีกว่าที่เงื่อนไขการจำลองอื่น ๆ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบของการวางท่อไอน้ำในตู้นึ่งแบบใหม่ 4 แบบ พบว่าการออกแบบท่อไอน้ำโดยเรียงท่อตลอดแนวความยาวของผนังและมีข้อต่อน้ำยที่สุด สามารถลดปัญหาความไม่สม่ำเสมอของอุณหภูมิภายในตู้นึ่งได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการว่างท่อไอน้ำอื่น ๆ ที่ทำการศึกษา