การศึกษาระบบทำความเย็นและความเป็นไปได้ในการใช้ระบบเก็บกักความเย็นของบริษัทดัชมิลล์ = Study of refrigeration system and feasibility of using cool thermal storage system of Dutch Mill Co., Ltd.

ผู้เขียน

ฐิติพันธ์ เกียรติยงชัย

เอกสารที่มา

วิทยานิพนธ์. (2552) 54 หน้า

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

ระบบทำความเย็นเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญของอุตสาหกรรม ทั้งในกระบวนการผลิตและ เก็บรักษาสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม ซึ่งระบบภายในโรงงานทั้งหมดจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบทำความเย็นเพื่อการควบคุมคุณภาพของสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นรับสินค้าจนกระทั่งส่งสินค้าให้แก่ ร้านค้า รายงานนี้ได้ทำการศึกษาระบทำความเย็นของ บริษัทดัชมิลล์ ซึ่งผลิต นมเปรี้ยว และโยเกิตร์ ระบบทำความเย็นของทางบริษัทมีรูปแบบเป็นบ่อเก็บกักความเย็น หรือ เรียกว่า ระบบ Cool Thermal Storage System ซึ่งมีหลักการพื้นฐานมาจาก วัฏจักรการอัดไอ ที่สามารถควบคุมช่วงเวลาการทำงานของระบบทำความเย็น เพื่อให้สอดคล้องกับการคิดค่าการใช้ทางด้านพลังงานไฟฟ้าของระบบอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่เป็นแบบ TOU หรือ time of use ที่มีช่วงเวลาในการคิดค่าไฟฟ้า ที่ต่างกัน คือ ช่วงเวลา on peak (9.00-22.00 น.) และ off peak (22.00-9.00 น.) โดยค่าใช้จ่ายในเวลา on peak จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า แต่ปัจจุบันทางโรงงานได้เพื่มกำลังการผลิตสินค้า โดยใข้ระบบทำความเย็นเดิม จึงเป็นสาเหตุให้ ระบบการทำความเย็นของทางโรงงานไม่สามารถผลิตน้ำแข็งภายในบ่อเก็บกักความเย็น เพื่อใช้ทำความเย็นในช่วง on peak ได้ส่งผลให้ระบบทำความเย็นต้องทำงานตลอดเวลา จนเกิดค่าใช้จ่ายทางด้านไฟฟ้าสูงถึงกว่า 6,248,432 บาท ต่อเดือน และตัวบ่อเก็บกักความเย็นของทางบริษัททั้งสองบ่อ มีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานอย่างต่อเนื่องมานาน จึงเป็นที่มาของการทำการศึกษาเพื่อหาความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบเก็บกักความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ และ ออกแบบขนาดบ่อเก็บกักความเย็นเพื่อการชดเชยบ่อเก่าทั้งสองบ่อ โดย เริ่มต้นจากการศึกษาระบบการทำความเย็นของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของทางโรงงาน จากนั้นทำการวิเคราะห์ภาระความร้อนที่ต้องนำออกด้วยระบบทำความเย็นนี้ เพื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของระบบทำความเย็นที่ทางโรงงานมีอยู่ แล้วจึงคำนวนหาขนาดของบ่อเก็บกักความเย็นที่ใช้ในการทดแทนบ่อเก็บกักความเย็นเก่าทั้งสองบ่อ ผลจากการศึกษาพบว่า ระบบทำความเย็นของทางบริษัทมีความสามารถเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน แต่หากต้องการทำเป็นระบบเก็บกักความเย็นจำเป็นต้องเพิ่มคอยล์เย็นเป็นจำนวนรวมทั้งหมด 14 คอยล์เย็นเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่การเก็บกักปริมาตรน้ำแข็งมากถึง 70 m³ และเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนคอยล์ที่เพิ่มขึ้นบ่อเก็บกักน้ำแข็งควรมีขนาด (กxยxส) 1,736x1,295x674 cm ตามลำดับ