สารกันบูดในน้ำพริกหนู่มและแกงไตปลาแห้ง

ผู้เขียน

กองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ

เอกสารที่มา

ฉลาดซื้อ 24, 205 (มี.ค. 2561) 17-24

หัวข้อ:

น้ำพริมหนุ่ม -- วัตถุกันเสีย. แกงไตปลาแห้ง -- วัตถุกันเสีย.

บทคัดย่อ

“น้ำพริกหนุ่ม” และ “แกงไตปลาแห้ง” เป็นน้ำพริกที่จำหน่ายทั่วไปในศูนย์โอทอปหรือศูนย์ของฝากทั่วประเทศ ทำให้ผู้ผลิตหลายรายนิยมใช้วัตถุกันเสีย หรือสารกันบูด เพื่อเก็บรักษาได้นานขึ้น กฎหมายกำหนดให้ใส่วัตถุกันเสียได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามเกณฑ์มาตรฐานของโคเด็กซ์ (CODEX) จากการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มจากจังหวัดแถบภาคเหนือ และแกงไตปลาแห้งจากจังหวัดทางภาคใต้ จำนวนภาคละ 10 ยี่ห้อระหว่างเดือน ก.พ. – มี.ค. 61 เพื่อทดสอบหาปริมาณสารกันบูดคือกรดเบนโซอิกและซอร์บิก พบว่าน้ำพริกหนุ่ม 4 ยี่ห้อ มีปริมาณกรดเบนโซอิกสูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด และอีก 6 ตัวอย่างไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนแกงไตปลาแห้ง มี 3 ยี่ห้อ ไม่พบสารกันบูดตกค้าง มี 2 ยี่ห้อ พบกรดเบนโซอิก แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และมี 5 ยี่ห้อ ที่พบสารกันบูด (กรดเบนโซอิกหรือซอร์บิก) ตกค้างเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้มีตัวอย่างที่นำมาทดสอบหลายตัวอย่างแสดงรายละเอียดบนฉลากไม่ครบถ้วน