การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อใช้ในการคัดคุณภาพทางด้านรูปร่างของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ = Artificial neural network development for shape classification of Nam-dok-mai mango

ผู้เขียน

พีรพงษ์ ไพสิฐกุลวิวัฒน์

เอกสารที่มา

วิทยานิพนธ์. (2547) 94 หน้า

หัวข้อ:

บทคัดย่อ

มะม่วงเป็นผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญชนิดหนึ่งซึ่งสามารถส่งออกและนำรายได้เข้าประเทศ ในปัจจุบันแม้จะได้มีการศึกษาและพัฒนาเครื่องคัดคุณภาพมะม่วงที่สามารถคัดคุณภาพทั้งในแง่ของขนาด สี รูปร่าง และรอยตำหนิ ของมะม่วงได้ แต่ก็ยังพบข้อจำกัดบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกาคัดคุรภาพทางด้านรูปร่างของมะม่วง ดังนั้นในงานวิจัยนั้จึงได้พัฒนากระบวนการคัดคุรภาพทางด้านรูปร่างของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ โดยใช้ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อให้ได้เครื่องคัดคุรภาพมะม่วงที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น