๒.๒ คำอธิบาย

(๑) ความพอประมาณ

กรอบการดำเนินนโยบายการเงินแบบ Inflation targeting เป็นการดูแลอัตราเงินเฟ้อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สอดคล้องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบพอประมาณไม่สร้างแรงกดดันต่อภาวะเงินเฟ้อ แต่เป็นการยอมสูญเสียการเติบโตทางเศรษฐกิจบางส่วนในระยะสั้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่สอดคล้องกับความพร้อมของประเทศ ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์ เงินออม โครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถในการปรับตัวของภาคการผลิต

(๒) สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เนื่องจากกรอบการดำเนินนโยบายการเงินนี้ เน้นการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ รักษาเสถียรภาพทางราคาและการเงิน สร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นฐานเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น