๒.๑ บทสรุป

เครื่องมือในการดำเนินนโยบายการเงินแบบ Inflation targeting คือการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดเป้าหมายช่วงพิสัยสำหรับอัตราเงินเฟ้อเป็นการล่วงหน้า (ทั้งอัตราขั้นต่ำและอัตราขั้นสูง) สำหรับช่วงเวลา ๑-๒ ปีข้างหน้า เพื่อใช้เป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินนโยบายการเงิน สนับสนุนเสถียรภาพการเงินและบรรยากาศการค้าการลงทุนในระยะยาวซึ่งมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพอประมาณ และการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น