๒.๓ ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สรุป

การกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อนั้น จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น ตลอดจนควรคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืน

กรอบนโยบายการเงินมีลักษณะสำคัญที่ยึดหลักความมีเหตุผล คือมีการชี้แจงเหตุผลการตัดสินใจต่อสาธารณชน และมีระบบแสดงความรับผิดชอบที่ไม่คลุมเครือ แต่เอื้อต่อการเสริมสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ในระยะสั้น ตลอดจนเน้นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการปลอดจากการแทรกแซงของกลุ่มผลประโยชน์

การกำหนดนโยบายจะต้องเน้นกระบวนการที่มีความโปร่งใส ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ