๔. สุเมธ ตันติเวชกุล - การดำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

มติชนรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๑