๑.๒ คำอธิบาย

รากฐานของธรรมาภิบาลเอกชนที่ดีครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบ (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) และความเสมอภาค (Equity)

"ภูมิคุ้มกัน" ที่ผู้เขียนกล่าวถึงได้มุ่งเน้นในระดับจุลภาค (Micro level) นั้นคือ เน้นบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการบริหารที่ดำเนินการโดยรอบคอบและระมัดระวัง ผู้บริหารควรไม่โลภและมีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับ

เมืองไทยมีระบบการทำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium enterprises-SMEs)

ผู้เขียนเน้นว่า การสร้างบรรษัทภิบาลต้องเริ่มจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและการตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีระบบ Internal control และ Monitor ที่ดี พร้อมสรุปว่า การสร้างจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในความ "พอเพียง" ไม่โลภ จะทำให้ธรรมาภิบาลดำเนินไปอย่างรอบคอบและลดความสิ้นเปลืองทรัพยากรนอกจากนี้ การมีบทลงโทษที่รุนแรงจะเป็นการควบคุมภายในตัวผู้ประกอบการ ซึ่งหากดำเนินการได้ในภาพองค์กรรวมที่ใหญ่ขึ้น จะก่อให้เกิดความมั่นคงในระดับวิสาหกิจและระบบเศรษฐกิจ