๑.๓ ข้อสังเกตและความเห็นของผู้สรุป

ผู้เขียนได้นำเสนอกรอบความคิดของ Corporate governance และการประยุกต์จริยธรรมธุรกิจ (Ethics) โดยเฉพาะในส่วนของการกอบโกยผลประโยชน์ของผู้บริหารนั้น สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้กว้างขวาง ให้ครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในส่วนธุรกิจด้วย