๑.๑ บทสรุป

ผู้เขียนมุ่งเน้นเรื่องความพอเพียง ซึ่งหมายถึงความพอประมาณและความมีเหตุผล ตลอดรวมถึงการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอควร โดยต้องมีความรอบรู้และระมัดระวัง การมุ่งสร้างกำไรในระยะสั้นจึงก่อให้เกิดหนี้สินและขาดความเสี่ยงที่รอบคอบ ความซื่อสัตย์ที่มีไม่พอส่งผลให้เกิดการกอบโกยผลประโยชน์ ซึ่งเป็นผลโดยตรงของการขาด "ธรรมาภิบาล" ซึ่งถือเป็นหลักแห่งความมั่นคงและยั่งยืนในการทำธุรกิจ