๙. สำนักงานนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - สรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติในรอบ ๒ ปี (๒๕๔๑-๒๕๔๒)

๒๕๔๒