๑๒. อรสุดา เจริญรัถ - เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

หนังสือรวมบทความการเสวนาสหสาขาสหวิชาการระหว่างสถาบันแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๔