๑. อนันต์ อนันตกูล - ปรัชญาการพัฒนา: ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

มิติธรรมศาสตร์และการเมือง เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการปราชญ์เพื่อแผ่นดิน: ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ๒๕๔๑