๒.๒ คำอธิบาย

บทความข้างต้นเกี่ยวข้องกับทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นทฤษฎีบริหารการจัดการน้ำและดิน เป็นทฤษฎีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน สังคม และประเทศ โดยมี ๓ ขั้นตอน คือ

  • ขั้นตอนที่ ๑ เกษตรกรเจ้าของที่ดินจำนวนน้อยมีความพอเพียงสามารถเลี้ยงตัวเองได้ (Self sufficiency) ดำรงชีวิตอย่างประหยัดก่อน มีการผลิตข้าวบริโภคพอเพียงประจำปี มีอ่างเก็บน้ำซึ่งอาจต้องลงทุนสูง ในช่วงแรกดังนั้นจึงอาจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ภาครัฐ มูลนิธิ เอกชน

  • ขั้นตอนที่ ๒ เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมกันในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการการศึกษา สังคมและศาสนา โดยอาศัยความร่วมมือจากภายนอกซึ่งต้องอาศัย ความสามัคคีในท้องถิ่นเป็นพื้นฐานก่อน

  • ขั้นตอนที่ ๓ เกษตรกรรวมตัวกับแหล่งเงิน และแหล่งพลังงาน ตั้งและบริหารโรงสี ร้านสหกรณ์ ช่วยกันด้านการลงทุนและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต