๒.๑ บทสรุป

ผู้เขียนเห็นว่า การทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีความสำคัญต่อภาคการเกษตร สามารถนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศเนื่องจากทำให้เกษตรกรได้รับการตอบสนองในระดับที่สูงในด้านส่วนตัวและสังคม คือ ทั้งผลผลิต รายได้ ครอบครัว อบอุ่น ชุมชนสามัคคี พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่อย่างแท้จริง

อนึ่ง การทำเกษตรทฤษฎีใหม่นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมั่นคง ไม่ล้มเลิกกลางคัน มีการขยายผลอย่างเหมาะสมในทุกๆ ด้านที่ไม่รวดเร็วเกินไป