หนังสือประกอบการค้นคว้า

๑. สมเด็จ ๆ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๓ (พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา), ๒๕๐๕

๒. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ (พระนคร: โรงพิมพ์การศาสนา), ๒๕๑๐

๓. องค์การค้าของคุรุสภา, กฎหมายตระสามดวง เล่ม ๑ (พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภา), ๒๕๐๕

๔. พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร), ภาษาไทย เล่ม ๓ (พระนคร: แพร่พิทยา), ๒๕๑๔

๕. พระยาอุปกิตศิลปสาร, (นิ่ม กาญจนาชีวะ) หลักภาษาไทย (พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช), ๒๕๑๔

๖. หม่อมหลวงปีย์ มาลากุล, การใช้ถ้อยคำ (พระนคร: คณะกรรมการหน่วยค้นคว้าเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมไทยของสำนักพระราชวัง), ๒๕๑๓

๗. หม่อมหลวงปีย์ มาลากุล, ระเบียบสำนักพระราชวังที่เกี่ยวกับข้าราชการและประชาชนและประเพณีไทย, งานพระราชทานเพลิงศพ นางผิน แจ่มวิชาสอน (พระนคร: โรงเรียนช่างพิมพ์เพ็ชรรัตน์), ๒๕๑๒ ๒๕๑๒

๘. ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล, มารยาทไทยและเฉลยปัญหาราชาศัพท์, งานพระราชทานเพลิงศพ ร.ท. ขุนบุญญสิทธิ์เสนีย์ (พระนคระ: โรงพิมพ์คุรุสภา), ๒๕๐๙

๙. สงวน อั้นคง. ราชาศัพท์ฉบับสมบูรณ์ (พระนคร: ก้าวหน้า), ๒๕๐๗

๑๐. พระยาอนุชิต, ราชาศัพท์และคำอธิบาย (พระนคร: เกษมบรรณกิจ), ๒๕๑๑