โค้งสุดท้าย

โค้งสุดท้าย เป็นสำนวนหมายถึง ใกล้จะถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดของการกระทำหรือการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่หรือเร่งทำให้ดีที่สุด เช่น ขณะนี้มาถึงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเร่งทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุด

สำนวน โค้งสุดท้าย นี้ มาจากการแข่งขันกีฬาแข่งม้า ซึ่งมีสนามแข่งเป็นลู่มีทางโค้ง ผู้ขี่ม้าจะต้องพยายามบังคับม้าให้ออกวิ่งเร็วที่สุดไปรอบสนามแข่งเพื่อให้ถึงเส้นชัยก่อนผู้อื่น และในโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าทางตรงสู่เส้นชัย ผู้ขี่ม้าจะบังคับม้าของตนอย่างสุดกำลังความสามารถให้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด เพื่อให้ถึงเส้นชัยก่อนผู้อื่น สำนวน โค้งสุดท้าย ใช้กับการแข่งขันกีฬาความเร็วประเภทอื่นด้วย เช่น วิ่งแข่ง แข่งรถ แข่งจักรยาน เมื่อนำมาใช้เป็นสำนวนทั่วไป โค้งสุดท้าย หมายถึง เร่งมือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดสุดความสามารถก่อนที่จะถึงเวลาที่กำหนด

(นางสาวพัชรี ลินิฐฎา)