ออกจากแอกเข้าไถ

ออกจากแอกเข้าไถ เป็นสำนวนหมายความว่า ต้องทำงานหนักตลอด เวลาจนไม่มีช่วงหยุดพัก แอก เป็นไม้ที่ทำเป็นรูปโค้ง ส่วนปลายงอนขึ้น ใช้ พาดบนคอวัวหรือควายเพื่อเทียมยานพาหนะ วัวควายจะถูกสวมแอกเมื่อต้อง ทำงานลากเกวียน แอกมีน้ำหนักมาก เมื่อเทียมเกวียนก็ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้น วัวควายที่เทียมแอกต้องทำงานหนัก คำว่า แอก จึงมักใช้เปรียบการถูกกดขี่ ภาระอันหนัก หรือความลำบากยากแค้นที่คนต้องรับไว้ เช่น ปัจจุบันหลายชาติ ได้ปลดแอกจากการเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก

ไถ เป็นเครื่องมือที่ชาวนาใช้สำหรับพลิกผืนดินให้ร่วนซุยเตรียมสำหรับ การปลูกข้าว เมื่อชาวนาจะไถ จะเทียมวัวหรือควายเข้ากับไถซึ่งก็ยังมีแอกอยู่ บนคอ วัวหรือควายต้องเดินและออกแรงลากคันไถไปทั้งวัน การไถนาต้องไถ ให้ทั่วผืนนาและไม่ได้ไถครั้งเดียวต้องไถกลับไปกลับมา ไถแปรแล้วไถดะ การ ไถต้องออกแรงเหนื่อย สำนวน ออกจากแอกเข้าไถ จึงมีความหมายว่า ทำงานหนักไม่มีเวลาพักผ่อน เช่น เจ้าหน้าที่บ่นว่าพวกเราออกจากแอกเข้าไถ งานเก่ายังไม่ทันเสร็จต้องไปทำงานใหม่ต่อ

(ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล)