วาจาเหมือนงาช้าง

วาจาเหมือนงาช้าง เป็นสำนวนเปรียบเทียบเตือนใจให้คนรักษาคำพูด ไม่กลับคำ สัญญาต้องเป็นสัญญา เหมือนกับงาช้างเมื่องอกออกมาแล้วจะไม่ หดกลับคืน ดังโคลงโลกนิติบทหนึ่งว่า

"งาสารฤาห่อนเหี้ยนหดคืน
คำกล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้น
ทรชนกล่าวคำฝืนคำเล่า
หัวเต่ายาวแล้วสั้นเล่ห์ลิ้นทรชน"

บาทที่ว่า 'คำกล่าวสาธุชนยืน อย่างนั้น' หมายถึง คนดีย่อมรักษาคำพูด ของตน พูดอย่างไรทำอย่างนั้น ส่วนคนชั่ว จะไม่รักษาคำพูด พูดอย่างหนึ่ง ทำอีกอย่างหนึ่ง นักปราชญ์เปรียบวาจาของคนดีเหมือนงาช้าง ส่วนวาจาของ คนชั่วเหมือนหัวเต่าที่ผลุบ ๆ โผล่ ๆ เชื่อถือไม่ได้ ในวรรณคดีไทยยังปรากฏสำนวนว่า เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ คือ คนที่เป็นผู้ปกครองประเทศหรือผู้นำพูดแล้วต้องรักษาคำพูด เหมือนกับงาช้าง ที่งอกแล้วไม่หดคืน

(นางสาวนิภาพรรณ ธาราสันติสุข)