ปลาซิวปลาสร้อย

ปลาซิวและปลาสร้อยเป็นปลาน้ำจืดตัวเล็กๆ อาศัยอยู่ใกล้ผิวน้ำ เมื่อคนหาปลาใช้สวิงหรือยอช้อนปลา หรือเหวี่ยงแหจับปลา แล้วได้ปลาตัว เล็กๆ พวกนี้ติดมา ก็มักจะจับโยนกลับลงไปในน้ำ เพราะเห็นว่าไม่สู้มีประโยชน์ เท่าปลาตัวใหญ่ที่ตนตั้งใจจะจับ

คำว่า ปลาซิว เมื่อนำมาใช้คู่กับ ปลาสร้อย เป็นสำนวนเปรียบเทียบ หมายถึง ผู้ที่ไม่มีความสำคัญ มีบทบาทน้อย หรือทำประโยชน์ให้ได้ไม่มากนัก จึงไม่เป็นที่ต้องการ เช่น พวกปลาซิวปลาสร้อยอย่างเราจะไปเรียกร้อง อะไรก็ไม่มีใครฟัง, น้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ ผู้ที่เดือดร้อนกันมาก ๆ ก็พวกปลาซิว ปลาสร้อยอย่างพวกเรานี้แหละ ตัวเล็กเกินไปก็เลยไม่มีใครสนใจ, เรา ไม่ควรดูถูกพวกปลาซิวปลาสร้อย เพราะพวกเขาอาจจะรวมตัวกันทำสิ่งที่มี ประโยชน์ต่อสังคมได้

(ศ. ดร.กุสุมา รักษมณี)