ผญาคำสอน : ให้เป็นคนเตรียมพร้อมในการที่จะดำรงชีวิต

แนวบวยบ่มีด้ามสิเสียทรงทางวาด
เขาสิเอินว่าโป๊หมากพร้าวบ่เอิ้นว่าบวย
[แนวบวยบ่อมีด้ามสิเสียซงทางวาด
เขาสิเอิ้นว่าโป้หมากพ่าวบ่อเอิ้นว่าบวย]

ผญาที่ว่า แนวบวยบ่มีด้าม สิเสียทรงทางวาด [แนวบวยบ่อมีด้าม สิเสียซงทางวาด] แปลว่า ลักษณะของกระบวยนั้น ถ้าไม่มีด้ามก็ไม่ใช่กระบวย

แนว แปลว่า ลักษณะ, วิสัย

บวย คือ กระบวย เป็นภาชนะสำหรับตักน้ำ ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ

ทางวาด แปลว่า ลักษณะกิริยาท่าทาง, บุคลิกภาพ

ผญาที่ว่า เขาสิเอิ้นว่าโป๊หมากพร้าว บ่เอิ้นว่าบวย [เขาสิเอิ้นว่าโป่ หมากพ่าว บ่เอิ้นว่าบวย] แปลว่า เขาจะเรียกว่ากะลามะพร้าว ไม่เรียกว่า กระบวย

เอิ้น ตรงกับภาษาไทยกรุงเทพว่า เอื้อน แปลว่า เรียก

โป๊ แปลว่า กะลามะพร้าว

แนวบวยบ่มีด้ามสิเสียทรงทางวาด
เขาสิเอิ้นว่าโป้หมากพร้าวบ่เอิ้นว่าบวย
[แนวบวยบ่อมีด้ามสิเสียซงทางวาด
เขาสิเอิ้นว่าโป่หมากพ่าวบ่อเอิ้นว่าบวย]

หมายความว่า เป็นคนหากไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องประดับแล้ว จะ ดำรงตนให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างไร ก็เพียงได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นคนเท่านั้น เปรียบ เหมือนกระบวยตักน้ำ ถ้าไม่มีด้ามจับกระบวยนั้น แม้จะใช้ตักน้ำได้ คนเขา ก็ยังเรียกว่ากะลามะพร้าว

(นายนิรันดร์ บุญจิต)