พิธีกรรม

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระผู้ทรงพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น