สุภาษิตขงจื๊อ

พระอมรโมลี แปล

ความรักของมารดาต่อบุตร

"อันบิดามารดา เมื่อบุตรเจ็บไข้ก็ให้เป็นทุกข์นัก ปรารถนาแต่จะให้บุตรหาย ถ้าบุตรผู้ใด เมื่อบิดามารดาเจ็บก็ให้เป็นทุกข์เหมือนฉันนั้นบ้าง จึงจะว่ามีกตัญญู"

จู๊อิว ศิษย์ขงจื้อ ถามความกตัญญู ขงจื้อจึงว่า อันเลี้ยงบิดามารดา จะให้แต่สิ่งของเหมือนเลี้ยงสัตว์มีสุนัขเป็นต้นนั้น ก็ยังไม่ชื่อว่ามีกตัญญูก่อน ต่อเมื่อใดใจรักใคร่ให้มาก ตั้งใจปรนนิบัติ โดยเคารพ จึงเรียกว่ามีกตัญญู"