สรีวิบุลกิตติชาดก

...ฯลฯ...

กิจที่บำรุงเลี้ยงมารดาบิดานี้ ย่อมเป็นประเพณีวงศ์ของนักปราชญ์แต่ก่อน ๆ ย่อมสละชีวิตเพื่อประโยชน์แก่มารดาบิดา...

...ฯลฯ...