ทุกัมมานิกชาดก

บุตรเหล่าใดไม่เลี้ยงมารดาบิดาที่ตนจำจะต้องเลี้ยง บุตรเหล่านั้น ไม่นับว่าเป็นบุตร

...ฯลฯ...