มหาปทุมชาดก

...ฯลฯ...

บัณฑิตแต่โบราณก็ได้บริจาคชีวิตของตนเพื่อประโยชน์แก่บิดามารดา

...ฯลฯ...