ธัมมเทวปุตตชาดก

มารดาบิดาทั้งหลายก็ดี สมณพราหมณ์ทั้งหลายก็ดี อันบุคคลผู้จะต้องละทั้งสรีรกายไว้ในโลกนี้ ไม่เคารพนับถือบูชาแล้ว ในเรือนอันเป็นของแห่งตน บุคคลทั้งหลายนั้น ครั้นกายแตกทำลายแล้ว ย่อมเป็นผู้มีศีรษะในเบื้องต่ำไปสู่นรก ดุจอธรรมเทพบุตรผู้มีศีรษะในเบื้องต่ำตกไปแล้วฉะนั้น

มารดาแลบิดาทั้งหลายก็ดี สมณะแลพราหมณ์ทั้งหลายก็ดี อันบุคคลผู้จะต้องละทั้งกายไว้ในโลกนี้ ได้เคารพนับถือบูชาแล้วเป็นอันดี ในเรือนอันเป็นของแห่งตน บุคคลทั้งหลายนั้น ครั้นกายแตกทำลายแล้ว ย่อมไปสู่สุคติภพ ดุจธรรมเทพบุตรอันขึ้นสู่รถของตนไปสู่เทวโลกฉะนั้น