ชนสันธชาดก

...ฯลฯ...

อนุชา ผรุสา ท่านทั้งหลายอย่าเป็นคนร้ายหยาบคาย จงปรนนิบัติมารดาบิดา จงเคารพซึ่งผู้ใหญ่ในตระกูล พระบรมโพธิสัตว์แสดงธรรมสั่งสอนมหาชนทั้งหลายดังนี้ ยังชนทั้งหลาย ให้ตั้งอยู่ในสุจริต

อจริยมนุษยการ์ บุคคลผู้ไม่รับโอวาทคำสั่งสอนของบิดา ผู้เป็นอาจารย์สั่งสอนก่อน ท่านนำมาซึ่งกามรสทั้งปวง มาเลี้ยงตนในกาลเมื่อตนเป็นทารก ท่านสั่งสอนจะให้ตนเป็นคนดี ไม่รับเอาซึ่งโอวาทแล้วดูหมิ่นต่าง ๆ ประพฤติชั่วดังนี้ ปจุฉานุตาปติ ก็เป็นความร้อนในภายหลังประการ ๑