เป้าหมายการดำเนินการในระยะยาว

  • คนไทยในระดับต่างๆ ตั้งแต่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ พนักงาน เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร มีจิตสำนึก ค่านิยม และกระบวนทัศน์ ในการดำเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  • สังคมไทย เป็นสังคมที่มีเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  • ระบบและโครงสร้างของการพัฒนาประเทศ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง