แผนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

  • รายการโทรทัศน์สั้นๆ (Spot) รายการสารคดี (Documentary) และการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในรายการที่ได้รับความนิยมทางโทรทัศน์

  • การ์ตูนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย

  • รายการทางวิทยุสั้นๆ ในรายการที่มีสาระเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สังคม ผ่านช่องสถานีหรือเครือข่ายต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน หรือ อ.ส.ม.ท. เป็นต้น

  • กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนำไปเผยแพร่ต่อไป

  • ประชาชนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงาน