แผนงานสร้างกระบวนการเรียนรู้

  • กรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง หรือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมและประสบความสำเร็จ

  • หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท/เอก

  • นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในและนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้

  • รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในภาคเอกชน ภาคราชการ ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เป็นต้น