แผนงานศึกษาวิจัย

  • เครือข่ายวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

  • ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงตีพิมพ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  • ชุดหนังสือประมวลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง และฐานข้อมูลกลุ่ม/องค์กรพื้นที่ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต