งานแผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาวิชาการกลาง

  • เครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่และในสาขาอาชีพหลักต่างๆ

  • จุลสาร หรือ หนังสือ หรือเอกสารประกอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาฯ ที่มีคุณภาพและง่ายแก่การทำความเข้าใจและนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้

  • Interactive Website เศรษฐกิจพอเพียงที่มีสาระและง่ายแก่การเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจ

  • กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มแจ้ง เห็นตัวอย่างการนำหลักปรัชญาฯไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และเห็นถึงความสำคัญในการนำปรัชญาฯ ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

  • กลุ่มเป้าหมายสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระหว่างกันในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆให้มากขึ้น