งบประมาณในการดำเนินงาน

การดำเนินการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตลอดระยะเวลาดำเนินการนั้น จะระดมพลัง รวมถึงทุนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และจากแหล่งอื่นๆ โดยในเบื้องต้นจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเป็นงบดำเนินการเบื้องต้น หลังจากนั้นจะดำเนินการระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และการดำเนินการตามความเหมาะสม