หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หนังสือ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เล่มนี้ถอดเนื้อหาเป็นตัวอักษรจากไฟล์ PDF ที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของ สศช.

หนังสือเล่มนี้เป็นการผลลัพธ์จากการทดลองถอดเนื้อหาเป็นตัวอักษรจากภาพถ่ายด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยทีมงาน ClassStart เนื่องจากไฟล์ต้นฉบับของหนังสือเล่มนี้เป็นไฟล์ที่ไม่สามารถค้นหาข้อความได้ หรือเข้ารหัสภาษาไทยด้วยรูปแบบที่ไม่มีการใช้งานในปัจจุบันแล้ว การถอดเนื้อหาเป็นตัวอักษรทำให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้สามารถสืบค้นได้สำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจต่อไป