กระถางต้นไม้ควบคุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงษ์ฐิกร ทองอาจ, กรฤทธิ ผลทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัณปรีชาญาณ์ สุวรรณศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความยากลำบากในการดูแลไม้ดอก, ไม้ประดับ หรือพืชผักสวนครัวที่สามารถปลูกในกระถางต้นไม้ได้ โดยจะนำกระถางต้นไม้เชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมกระถางต้นไม้นี้ได้จากทุกแห่งผ่านแอพลิเคชัน ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถวัดค่าความชื่นในดิน, ควบคุมเวลาที่ต้องการรดน้ำผ่านความชื้นที่กำหนดไว้หรือการตั้งเวลาที่ต้องการจะรดน้ำได้ รวมถึงสามารถสังเกตการเจริญเติบโตของพืชได้ตลอดเวลาผ่านกล้องที่ติดไว้บนกระถาง ซึ่งทุกข้อมูลที่กระถางต้นไม้วัดค่าได้ จะถูกเก็บลงบนฐานข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปประเมิน และวิเคราะห์ถึงการเจริญเติบโตของต้นไม้ในกระถางได้ต่อไป